FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१) उपोभोक्ता समिति गठन 

२) उपोभोक्ता समितिको सम्झौता गर्ने निर्णय 

३) उपोभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको पर्तिलिपि 

४) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सम्झौता गरिदिन भनि सिफारिस  पत्र 

५) सम्बन्धित योजनाको नामको छाप 

६) लागत अनुमान